پرداخت در محل

پرداخت در محل
مشتریان محترم شهر تهران فقط قابل استفاده از این فرصت می باشند شهرستان ها باید با درگاه اینترنتی پرداخت کنند.